تلفن‌های دانشگاه

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

تلفن‌های ضروری

واحدتلفندورنگار
معاونت آموزشی31312188
31312189
34356700
معاونت پژوهش و فن آوری31312148
31312167
31312148
31312017
معاونت فرهنگی3131213131312125
معاونت دانشجویی31312155
31312156
31312155
معاونت توسعه، مدیریت و منابع انسانی31312294
31312180
31312302
روابط عمومی-
حراست31312051
31312168
3206703
فناوری اطلاعات 31312164-
اداره آموزش31312163
31312193
31312165
اداره تحصیلات تکمیلی31312173-
جذب هیات علمی31312171-
دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی31312336-
دفتر دانشکده علوم پایه31312428-
دفتر دانشکده علوم ریاضی31312270-
دفتر دانشکده فنی و مهندسی31312233-
دفتر دانشکده کشاورزی31312041-

شماره تلفن‌های معاونت‌ها