تلفن‌های معاونت پژوهش و فناوری

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

نام ونام خانوادگیسمتپست الکترونیکتلفندورنگار
سید حسین میردهقان معاون پژوهش و فناوریmirdehghan@vru.ac.ir31312167-
ام البنین عسکریمسئول دفتر-3131216731312148
محسن حمیدپورمدیر امور پژوهشیm.hamidpour@vru.ac.ir3131251331312017
زهرا رفیعیکارشناس مالیz.rafiee@vru.ac.ir31312479-
علی اصغر رفیعیکارشناس طرح های پژوهشیaa.rafieezade@vru.ac.ir31312312-
ضرغام حیدریکارشناس ترفیع-31312312-
سید مجتبی صباغ جعفریمدیر فناوری اطلاعات m.sabbagh@vru.ac.ir31312192-
نجمه جلالیکارشناس نرم افزار کامپیوترn.jalali@vru.ac.ir31312164-
امیر غفاربیگیکارشناس تحلیلگر سیستم و وب سایتghb@vru.ac.ir31312377-
سلمان علیمحمدیمدیر مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی و فنی و مهندسیalimohamadi@vru.ac.ir31312283-
مهدی خسرویکارشناس شبکه و سخت افزارme.khosravi@vru.ac.ir31312184-
محمدرضا درانیمدیر مرکز کامپیوتر دانشکده علومmr.dorrani@vru.ac.ir31312436-
امین حجتمسوول اینترنتhojjat@vru.ac.ir31312032 -
سجاد صیفوریمدیر ارتباط با صنعتsajjad.seifoori@vru.ac.ir31312514 -
حسین کاظمیمدیرکارآفرینیh.kazemi@vru.ac.ir31312521 -
حسین کاظمیمدیر مرکز رشد واحدهای فناوریh.kazemi@vru.ac.ir31312521 -
ثریا خاندانیکتابخانه مرکزیs.khandani@mail.vru.ac.ir31312520 31312512
مهدی‌ آل سعدیکارشناس کتابداریalsm_1531@yahoo.com31312518-
رضا امیدامانت فارسیr.omid@vru.ac.ir31312512-
فاطمه جوکارکارشناس کتابداریf.jokar@mail.vru.ac.ir31312515-
زهرا حسن شاهیکارشناس کتابداریz.hasanshahi@mail.vru.ac.ir31312516-
فاطمه رضویامانت لاتینf.razavi@vru.ac.ir31312517-
ثریا خاندانیمرکز اسناد و انتشاراتs.khandani@mail.vru.ac.ir31312521-
مجتبی رحیمیمدیر گروه پژوهشی پیل سوختیM_rahimi@vru.ac.ir31312531-