تلفن‌های معاونت آموزشی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

نام ونام خانوادگیسمتتلفندورنگار
مهدی مصباحمعاون آموزشی31312188-
علی رویانمسئول دفتر معاون آموزشی31312189-
حبیبه مسلمیمسئول دفتر معاون آموزشی3131218934356700
فاطمه پنجعلی بیکمدیر تحصیلات تکمیلی31312178-
مهدیه اقبالیکارشناس تحصیلات تکمیلی31312173-
زهراالسادات هاشمیمسئول دفتر معاون آموزشی31312173-
شماره های داخلی آموزش کل31312161-31312163-31312193-3131214731312165
محمد ثابتمدیر امور آموزشی دانشگاهداخلی 101-
سعادت روانگردمعاون مدیرامور آموزشی دانشگاهداخلی 112-
سعادت روانگرداداره پذیرش و امور جاری مقطع کارشناسی دانشکده‌های کشاورزی و فنی و مهندسیداخلی 112-
سیما روانگرداداره پذیرش و امور جاری مقطع کارشناسی دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم اداری و اقتصادداخلی 113-
ملیحه محمدیاداره پذیرش و امور جاری مقطع کارشناسی دانشکده‌های علوم پایه و علوم ریاضیداخلی 106-
علیرضا پورمحمدیتأییدیه و ریز نمرات کلیه مقاطع، دانش‌آموختگان دانشکده‌های فنی و مهندسی و کشاورزیداخلی 109-
صوفی میرحسینی پذیرش و دانش‌آموختگان دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی و مهندسیداخلی 115-
فاطمه ارجمند آقاییپذیرش و دانش‌اموختگان دانشکده‌های علوم اداری و اقتصاد و علوم پایهداخلی 117-
محمدجواد کرمی زادهمدیر سیستمداخلی 108-
علی مختاریکارشناس اداره دانش آموختگان دانشکده های کشاورزی، علوم پایه و علوم ریاضیداخلی 111-
محمدرضا کاشفیکارشناس اداره دانش‌آموختگان دانشکده‌های علوم اداری و اقتصاد، فنی و مهندسی و ادبیات و علوم انسانیداخلی 110-
احمد احمدیدبیرخانه و بایگانیداخلی 105-
بتول زینلیمسئول دفتر مدیر امور آموزشی دانشگاهداخلی 105-