تلفن‌های معاونت توسعه و مدیریت منابع

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

واحدواحد تابعهنام ونام خانوادگیتلفندورنگار
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونتاحمد صفاپور3131229431312302
معاونت توسعه و مدیریت منابعمسئول دفترفهیمه شریفی31312294-3131218031312302
منابع انسانیمدیراحمد هاشمی31312292-
منابع انسانی معاونحسین نقیبی31312292-
منابع انسانی اداره نقلیهعلی کریمی3131217031312170
منابع انسانی اداره نقلیهاحمد نجفی3131217031312170
منابع انسانیاداره کارپردازیعلی غلامحسینی3131230431312297
منابع انسانیاداره کارپردازیعلی خالو باقری 3131230431312297
منابع انسانیاداره کارپردازیسیدمحمود حسینی دره‌کردی3131230431312297
منابع انسانیاداره کارپردازیمحسن جمعه نسب3131217031312297
منابع انسانیاداره کارپردازیمریم نصیری3131230531312297
منابع انسانیاداره انبار هارضا عسکری31312227-
منابع انسانیاداره انبار هاغلامرضاخراسانی31312227-
منابع انسانیاداره تعمیر و نگهداریمحمود رضاخانی3131223231312123
منابع انسانیاداره تعمیر و نگهداریمحمود صادقی3131224331312123
منابع انسانیاداره تعمیر و نگهداریمهدی غلامحسینی3131224331312123
منابع انسانیاداره تعمیر و نگهداریمحمود ببرالله31312234-
منابع انسانیاداره کارگزینیعبدالله باقریان3131253031312157
منابع انسانیاداره کارگزینینرگس بحرینی3131215731312157
منابع انسانیدبیرخانه مرکزیناهید السادات هاشمی31312309-
منابع انسانیدبیرخانه مرکزیسید محمد پور حسینی31312309-
منابع انسانی دفتر تهرانرضا راستگو0216642809002166925376
منابع انسانی دفتر تهرانحمید رضا بیات0216642807002166925376
امور مالی مدیر امور مالیحامد زینلی 3131222331312308
امور مالی معاون مدیر امور مالیمحمد نیکویی 31312313-
امور مالیرئیس ادراره دریافت و پرداختحمید محمدی31312313-
امور مالیرئیس اداره اعتباراتغلامرضا مقیمی31312308-
امور مالیمسئول سامانه داراییداود محی الدینی31312308-
امور مالیمسئول بایگانی اسنادغلامرضا صالحی31312311-
امور مالیحسابدار رسیدگیمحمد وزیری31312162-
امور مالیحسابدار طرح های عمرانیعلیرضا رفیعی31312162-
امور مالیکارشناس حقوق ودستمزداکبر بازماندگان31312316-
امور مالیتسهیل دارعلیرضا احمدی31312316-
امور مالیرئیس اداره دفتردارینصرت نصیری31312314-
امور مالیکارشناس ادره دفتر داریمهدیه نوش آبادی31312314-
امور مالیرئیس اداره رسیدگیفاطمه دلاکی31312106-
امور مالیکارشناس مسئولصدیقه رمضانی31312106-
امور مالیکارشناس حقوق ودستمزدزهره شریفی31312134-
امور مالیکارشناس اعتباراتمعصومه گلستانی31312315-
امور مالیمسول دفترامور مالیفاطمه السادات هاشمی31312315-
امور مالیامین اموالعبدالله صالحی 31312175-
امور مالیامین اموالفتح الله شیبانی31312175-
امور مالیامین اموالعلی اکبر صالحی31312175-
دفتر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمدیرفریدون صالحی31312158-31312310
دفتر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمعاوننرگس حسنخانی31312568
دفتر بودجه، تشکیلات و تحول اداریکارشناسروح ا... خواجه علی31312158
دفتر بودجه، تشکیلات و تحول اداریاداره آموزش کارکنانمحمدعلیرضایی31312296
طرح‌های عمرانیمدیرعباس درب هنزی3131212131312472-31312123
طرح‌های عمرانیمعاون مدیرمجید ابراهیمی3131240031312472-31312123
طرح‌های عمرانیکارشناسمهدی ‏رضانظریان3131224431312123
طرح‌های عمرانیکارشناسبهزاد سلمانی3131223531312123
طرح‌های عمرانیکارشناس اداره نظارت و ارزیابی فیزیکی طرح‌های عمرانیحسین رمضانی‌زاده3131223531312123
طرح‌های عمرانیناظر خدماتعباس شفیعی ابادی3131252831312123
طرح‌های عمرانیرئیس اداره تعمیر نگهداری وخدمات فنیمحمود رضا خانی3131223231312123
مدیریت مزرعه پستهمهدی برومندنیا31312249