تلفن‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

نام ونام خانوادگیسمتتلفندورنگار
حسین کامیابمعاون فرهنگی و اجتماعی31312131-
زهرا ملاحسینی کهنوجیمسئول دفتر31312131-
علی ابراهیمی میمندمدیر کل امور فرهنگی31312124-
علی سیاهکوییکارشناس امور فرهنگی نشریات31312103-
حسن ابراهیمیکارشناس مسئول امور فرهنگی انجمن­ها31312468-
رضا عسکری خنامانیمسئول سمعی و بصری31312542-
حمید اکبریانکارشناس امور فرهنگی31312154-
مجتبی رمضانیکارشناس تشکل های دانشجویی31312374-
اعظم قنادی عربکارشناس درگاه فرهنگی و قرآنی31312379-
کبری نصرالهیآبدارخانه31312474-