نقل و انتقال

اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر به آگاهی می رساند سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد ...

نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر

نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر تاریخ ثبت درخواست از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۲۰