ریاست جمهور

صفحه نخست » ریاست جمهور

دعوت جهت دیدار مردمی با ریاست جمهور

دعوت جهت دیدار مردمی با ریاست جمهور از شما همکاران محترم، اعضای هیأت علمی، غیر هیأت علمی و ...