ثبت نام

نحوه ثبت‌نام دانشجویان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نحوه ثبت‌نام دانشجویان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ...

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشدسال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشدسال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به ...

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان صرفاً براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان صرفاً براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ ضمن عرض تبریک و ...

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به پذیرفته شدگان ...