شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مقدمه:

با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه‌ای ‎(مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه

خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر و پیرو مصوبه جلسه 274 مورخ 20/12/70 شوراي عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بدنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه 152 شوراي عالی مورخ 8/23/ 85 شوراي معین (براساس تفویض جلسه 592 مورخ 9 /8/ 85 انقلاب فرهنگی) در مورد تأسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه‌ها ( به‎ عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر)، این آیین نامه که متناسب با نیازهاي جدید جامعه شاهد و ایثارگر تدوین گردیده است، پس از تایید ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی فرزندان شاهد در جلسه مورخ 86/5/30 شوراي طرح و برنامه شاهد به تصویب نهائی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد.

 اهداف:

1-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران

2-ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثار در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان

3-زمینه سازي براي مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان

تعاریف:

تسهیلات این آیین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:

1-فرزند (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز 25 % و بالاتر)

2-همسر (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز 25 % و بالاتر)

3-جانبازان 25 % و بالاتر

4-آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)

5-جانباز با حداقل 15 % جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در

جبهه

6-رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه

شرح وظایف:

1- برنامه ریزي و زمینه سازي براي اجراي مصوبات، آیین نامه ها و دستو ر العمل‎هاي ابلاغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه شاهد، وزیر محترم، ستاد مرکزي و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

2- نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالی و حل مشکلات آنان.

3- طراحی و تدوین برنامه هاي مورد نیاز براي تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

4- تنظیم و تدوین برنامه‎هاي مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.

5- طراحی و تدوین برنامه‎هاي مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهاي ذیربط در فعالیتهاي ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.

6- اجراي برنامه‎ها، طرح‎ها، آئین نامه‎ها و دستورالعمل‎هاي ارسالی ازستاد مرکزي یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

7-پیگیري و اجراي مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

8-تهیه طرح هاي تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد براي تصویب.

9-راه اندازي و تقویت کانون‎هاي علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه.

10-پیگیري و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه‎ها و فعالیت‎هاي مصوب از همه منابع ممکن.

11-تنظیم تقویم سالیانه برگزاري جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه  و ارسال به موقع صورتجلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

12-اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر براي بهره مندي از امکانات، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی.

13-اجراي طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و یثارگر از طریق برگزاري کلاسهاي تقویتی، گروه‎هاي درسی و ...

14-اجراي طرح استاد مشاور و برگزاري کارگاههاي آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

15-توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره‎هاي تحصیلی و حمایت‎هاي آموزشی و پژوهشی به منظور کاهش مشکلات تحصیلی ایشان.

16-پیگیري امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاري و هماهنگی با مسؤولان دانشگاه و سایر نهادهاي ذیربط.

17-جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر براي حضور فعال در برنامه‎هاي علمی، فرهنگی، پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه‎هاي تحقیقاتی آنان.

18-برگزاري مراسم، جشنواره‎ها، مسابقات و ... در زمینه‎هاي علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.

19-تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.

20-همکاري و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجراي مطلوب برنامه‎هاي مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد.

دانشجویان شاهد و ایثارگر