دکتر فاطمه محمدی
سمت : رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۲۵۹-۰۳۴