شاهد و ایثارگر

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

رسالت و اهم فعالیتهای گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

مقدمه:

با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه‌ای ‎(مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر و پیرو مصوبه جلسه 274 مورخ 20/12/70 شوراي عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بدنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه 152 شوراي عالی مورخ 8/23/ 85 شوراي معین (براساس تفویض جلسه 592 مورخ 9 /8/ 85 انقلاب فرهنگی) در مورد تأسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه‌ها ( به‎ عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر)، این آیین نامه که متناسب با نیازهاي جدید جامعه شاهد و ایثارگر تدوین گردیده است، پس از تایید ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی فرزندان شاهد در جلسه مورخ 86/5/30 شوراي طرح و برنامه شاهد به تصویب نهائی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد.

​​  اهداف:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران

 ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثار در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان

  زمینه سازي براي مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان

تعاریف:

تسهیلات این آیین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:

فرزند (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز 25 % و بالاتر)

همسر (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز 25 % و بالاتر)

جانبازان 25 % و بالاتر

آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)

جانباز با حداقل 15 % جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

 رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه

فصل اول- ارکان و تشكيلات:

الف. ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ماده 1- ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با ترکیب اعضاء و شرح وظایف زیر تشکیل می شود:

1- رئیس دانشگاه (رئیس ستاد)

2- معاون آموزشی

3- معاون دانشجویی _ فرهنگی

4- مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (دبیر ستاد)

5- مدیر کل امور آموزشی دانشگاه

6- یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه

ب. اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ماده 2- اداره کل (و یا حسب مورد اداره یا گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه و براساس دستورالعمل‎ها، نامه‎ها و شرح وظایف مربوطه، رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر را برعهده دارد.

ماده 3- مدیرکل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با انتخاب و حکم رئیس دانشگاه و زیر نظر مستقیم ایشان به انجام وظیفه می‎پردازد.

ماده 4- مدیر کل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (با حق رأي) عضو کمیسیون بررسی موارد خاص، شوراي آموزشی و شوراي فرهنگی دانشگاه می‎باشد.

فصل دوم- شرح وظایف:

ماده 5 - شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:

1- برنامه ریزي و زمینه سازي براي اجراي مصوبات، آیین نامه ها و دستو ر العمل‎هاي ابلاغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه شاهد، وزیر محترم، ستاد مرکزي و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

2- نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنامههاي مناسب براي رشد و تعالی و حل مشکلات آنان.

3- طراحی و تدوین برنامه هاي مورد نیاز براي تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

4- تنظیم و تدوین برنامه‎هاي مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.

5- طراحی و تدوین برنامه‎هاي مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهاي ذیربط در فعالیتهاي ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.

6- نظارت برعملکرد اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

7-تصویب برنامه و بودجه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

ماده 6- شرح وظایف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

1- اجراي برنامه‎ها، طرح‎ها، آئین نامه‎ها ودستورالعمل‎هاي ارسالی ازستاد مرکزي یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

2- پیگیري و اجراي مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

3- تهیه طرح هاي تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر بهمنظور پیشنهاد به ستاد براي تصویب.

4- راه اندازي و تقویت کانون‎هاي علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه.

5- تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

6- پیگیري و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه‎ها و فعالیت‎هاي مصوب از همه منابع ممکن.

7- تنظیم تقویم سالیانه برگزاري جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه  و ارسال به موقع صورتجلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

8- اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر براي بهره مندي از امکانات، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی.

9- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانش آموختگان با همکاري حوزه‎هاي مختلف دانشگاه.

10- اجراي طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و یثارگر از طریق برگزاري کلاسهاي تقویتی، گروه‎هاي درسی و ...

11- اجراي طرح استاد مشاور و برگزاري کارگاههاي آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

13- توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره‎هاي تحصیلی و حمایت‎هاي آموزشی و پژوهشی به منظور کاهش مشکلات تحصیلی ایشان.

14- پیگیري امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاري و هماهنگی با مسؤولان دانشگاه و سایر نهادهاي ذیربط.

15- جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر براي حضور فعال دربرنامه‎هاي علمی، فرهنگی، پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه‎هاي تحقیقاتی آنان.

16- برگزاري مراسم، جشنواره‎ها، مسابقات و ... در زمینه‎هاي علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.

17- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.

18- همکاري و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجراي مطلوب برنامه‎هاي مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد.

اعضای گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

پروین قادر
سمت : رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

فرزند شهید والامقام احمد ‌طه قادر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی