وحید مظفری

هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۶

پست الکترونیک: mozafari AT vru.ac.ir

وب سایت