‏دبیرخانه‌ی هیات ممیزه‏

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

درباره ‏دبیرخانه‌ی هیات ممیزه

هیأت ممیزه دانشگاه ولی عصر (عج) به عنوان عالی ترین نهاد علمی دانشگاه فعالیت خود را از تاریخ 1392/3/4 بر اساس موافقت شماره17549/15 مورخ 1392/2/15 مقام محترم وزارت آغازکرده است.
هیأت ممیزه دانشگاه در حال حاضر دارای هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر می‏باشد:

1- کمیسیون تخصصی علوم انسانی 
2- کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی
3- کمیسیون تخصصی علوم پایه 
4- کمیسیون تخصصی کشاورزی- گیاهپزشکی و تولید و ژنتیک گیاهی
5- کمیسیون تخصصی کشاورزی- علوم باغبانی، خاک و آب
6- کمیسیون تخصصی علوم اداری و اقتصاد
7- کمیسیون تخصصی علوم ریاضی

وظایف و اختیارات هیات ممیزه:

1. اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقا به مراتب، استادیاری، دانشیاری و استادی

.2 تایید استفاده از فرصت مطالعاتی 

3. بررسی وضعیت رکود علمی (بررسی رکود علمی مطابق مقررات خاص مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی)

4- احتساب سابق خدمت مربوط به دوره کارشناسی رسمی ویژه اعضای هیأت علمی که از کارشناس به هیأت علمی تبدیل وضع شده اند.

5- بررسی پرونده‌های تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی.

6- بررسی پرونده‌های تمدید سنوات دوره‌های پیمانی و رسمی آزمایشی.

اطلاعات تماس:

تلفن تماس:31312291- 034
پست الکترونیک: momayeze@vru.ac.ir
آدرس پستی: رفسنجان –میدان 22بهمن- دانشگاه ولی عصر (عج)- سازمان مرکزی – طبقه دوم 

اعضای حقیقی هیات ممیزه:

ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیرشته تحصیلی
1دکتر محمدصادق بصیریاستادادبیات فارسی
2دکتر علیرضا سعیدیاستادمهندسی سازه‌های هوایی
3دکتر علی آرمند نژاداستادریاضی
4دکتر حمزه ایزدیاستادحشره شناسی کشاورزی
5دکتر علی دره کردیاستادشیمی آلی
6دکتر حسین دشتی خویدکیاستاداصلاح نباتات
7دکتر محمد علی دهقاناستادریاضی
8دکتر رضا رنجبر کریمیاستادشیمی آلی
9دکتر حمیدرضا روستااستادباغبانی
10دکتر حسن هاشمی پور رفسنجاناستادمهندسی شیمی
11دکتر فاطمه پنجه علی بیکدانشیارریاضی کاربردی
12دکتر مرتضی جعفر پوردانشیارریاضی
13دکتر حمید جعفری قریه علیدانشیارزبان و ادبیات فارسی
14دکتر حسن حاج عبدالهی اودرجیدانشیارمهندسی مکانیک
15دکتر یاسر شریفی رستم آبادیدانشیارمهندسی سازه
16دکتر روح اله صابری ریسهدانشیارفیزیولوژی و سم شناسی
17دکتر عبدالرضا کاظمیدانشیارتربیت بدنی و علوم ورزشی
18دکتر مهدی ملاییدانشیارفیزیک
19دکتر مصطفی هادوی نژاددانشیارمدیریت
20دکتر حسین معصومیاستادگیاه پزشکی

اعضای کمیسیون های تخصصی:

کمیسیونرئیساعضا
علوم پایهدکتر رضا رنجبرکریمی(استاد) (شیمی آلی) دکتر علی دره کردی ( استاد), دکتر پروانه ایرانمنش(دانشیار), دکتر سمیرا سعیدنیا (دانشیار), (دکتر حمیدرضا باغشاهی (دانشیار)
کشاورزی-گیاهپزشکی ، ژنتیک و تولید گیاهیدکتر حمزه ایزدی(استاد) گیاه شناسی- حشره شناسی دکتر حسین دشتی ( استاد), دکتر روح اله صابری (دانشیار), دکتر ملیحه لطیفی( دانشیار), دکتر حسینی نوه ( استادیار)
کشاورزی- علوم باغبانی ، خاک و آبدکترسید حسین میردهقان(استاد) مهندسی کشاورز ی علوم باغبانی دکتر حسین شیرانی(استاد), دکتر محسن حمیدپور (دانشیار), دکتر عیسی اسفندیارپور(دانشیار), دکتر حسینی نوه ( استادیار)
ادبیات و علوم انسانیدکتر حمید جعفری (دانشیار) زبان و ادبیات فارسی دکتر حمداله راوند (دانشیار), دکتر مختار کمیلی (دانشیار), دکتر علی محمد فضیلت فر ( استاد), دکتر مرضیه کهنوجی ( استادیار)
فنی و مهندسیدکتر حسن هاشمی پور(استاد) مهندسی شیمی دکتر علیرضا سعیدی ( استاد), دکتر یاسر شریفی (دانشیار), دکتر حسن حاج عبداللهی (دانشیار), دکترسعید زندوکیلی (استاد)
علوم اداری واقتصاددکتر مصطفی هادوی نژاد (دانشیار) مدیریت رفتاری دکتر ناصر شهسواری (دانشیار), دکتر حسین صیادی ( دانشیار), دکتر مهرابی نژاد (استاد), دکتر عباس شول ( استادیار)
علوم ریاضیدکتر علی آرمندنژاد (استاد) دکتر محمدعلی دهقان (استاد), دکتر مهران نامجو (دانشیار), دکتر فاطمه پنجه علی بیک ( دانشیار), دکتر مرتضی ساحلی ( استادیار)

آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها

حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی(با مرتبه مربی)

0

file name : table4.pdf
file size : 360 KB
دانلود
حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی(با مرتبه استادیاری)

0

file name : table3.pdf
file size : 496 KB
دانلود
حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی پیمانی(با مرتبه استادیاری)

0

file name : table2.pdf
file size : 357 KB
دانلود
حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی پیمانی(با مرتبه مربی)

0

file name : table1.pdf
file size : 358 KB
دانلود
دستور العمل نحوه امتیازدهی به مقالات

0

file name : -العمل-نحوه-امتیاز-دهی-به-مقالات.pdf
file size : 2 MB
دانلود
مستندات معتبر برخی از مواد آیین‌نامه ارتقا

0

file name : -معتبر-برخی-از-مواد-آیین-نامه-ارتقا.pdf
file size : 156 KB
دانلود
توضیحات ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی

0

file name : -ماده-53-آیین-نامه-استخدامی.pdf
file size : 451 KB
دانلود
احتساب امتیاز مبلغان زباندان در ماده ۱ آیین‌نامه

0

file name : -امتیاز-مبلغان-زباندان-در-ماده-1-ایین-نامه.pdf
file size : 70 KB
دانلود
مصوبات جلسات هیأت ممیزه

0

file name : mosavabat1397.4.7.pdf
file size : 219 KB
دانلود
آیین‌نامه‌ها

0

file name : aeennameh97.zip
file size : 168 KB
دانلود

فرم ها

فرم های تمدید سنوات

0

file name : tamdid.zip
file size : 2 MB
دانلود
فرم ها ومدارک ارتقا مرتبه

0

file name : -های-جدید-ارتقا-اعضای-هیأت-علمی.zip
file size : 311 KB
دانلود
فرمها و مدارک ارتقا مامورین به تحصیل

0

file name : forms.zip
file size : 170 KB
دانلود
فرمهای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی به قطعی

0

file name : -های-جدید-تبدیل-وضعیت-اعضای-هیأت-علمی-از-رسمی-آزمایشی-به-رسمی-قطعی.zip
file size : 299 KB
دانلود