‏دبیرخانه‌ی هیات ممیزه‏

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

درباره ‏دبیرخانه‌ی هیات ممیزه

هیأت ممیزه دانشگاه ولی عصر (عج) به عنوان عالی ترین نهاد علمی دانشگاه فعالیت خود را از تاریخ 1392/3/4 بر اساس موافقت شماره17549/15 مورخ 1392/2/15 مقام محترم وزارت آغازکرده است.
هیأت ممیزه دانشگاه در حال حاضر دارای هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر می‏باشد:

1- کمیسیون تخصصی علوم انسانی 
2- کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی
3- کمیسیون تخصصی علوم پایه 
4- کمیسیون تخصصی کشاورزی- گیاهپزشکی و تولید و ژنتیک گیاهی
5- کمیسیون تخصصی کشاورزی- علوم باغبانی، خاک و آب
6- کمیسیون تخصصی علوم اداری و اقتصاد
7- کمیسیون تخصصی علوم ریاضی

وظایف و اختیارات هیات ممیزه:

1. اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقا به مراتب، استادیاری، دانشیاری و استادی

.2 تایید استفاده از فرصت مطالعاتی 

3. بررسی وضعیت رکود علمی (بررسی رکود علمی مطابق مقررات خاص مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی)

4- احتساب سابق خدمت مربوط به دوره کارشناسی رسمی ویژه اعضای هیأت علمی که از کارشناس به هیأت علمی تبدیل وضع شده اند.

5- بررسی پرونده‌های تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی.

6- بررسی پرونده‌های تمدید سنوات دوره‌های پیمانی و رسمی آزمایشی.

اطلاعات تماس:

تلفن تماس:31312291- 034
پست الکترونیک: momayeze@vru.ac.ir
آدرس پستی: رفسنجان –میدان 22بهمن- دانشگاه ولی عصر (عج)- سازمان مرکزی – طبقه دوم 

اعضای حقیقی هیات ممیزه:

ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیرشته تحصیلی
1دکتر علیرضا سعیدیاستادمهندسی سازه‌های هوایی
2دکتر علی آرمند نژاداستادریاضی
3دکتر شعبان الهي استادمديريت
4دکتر حمزه ایزدیاستادحشره شناسی کشاورزی
5دکتر فاطمه پنجه علی بیکاستادریاضی کاربردی
6دکتر علی دره کردیاستادشیمی آلی
7دکتر حسین دشتی خویدکیاستاداصلاح نباتات
8دکتر محمد علی دهقاناستادریاضی
9دکتر حسين شيرانياستادخاك شناسي
10دکتر حسين مهرابياستادشيمي آلي
11دکتر حسن هاشمی پور رفسنجاناستادمهندسی شیمی
12دکتر حمید جعفری قریه علیدانشیارزبان و ادبیات فارسی
13دکتر حسن حاج عبدالهی اودرجیدانشیارمهندسی مکانیک
14دکتر حمداله راونددانشیارآموزش زبان انگليسي
15دکتر یاسر شریفی رستم آبادیدانشیارمهندسی سازه
16دکتر روح اله صابری ریسهدانشیارحشره‌شناسي
17دکتر مصطفی هادوی نژاددانشیارمدیریت
18دکتر سيد عبدالمجيد جلائياستادعلوم اقتصادي
19دکتر حسين محبياستادرياضي
20دکتر قاسم محمدي نژاداستاداصلاح نباتات

اعضای کمیسیون های تخصصی:

کمیسیونرئیساعضا
علوم پایهدکتر علی دره کردی(استاد) دکتر حسن رنجبر عسکری(استاد)، دکتر مهدی ملایی(استاد)، دکتر مرضیه محمدی(دانشیار)
کشاورزیدکتر حمزه ایزدی(استاد) دکتر حسین دشتی ( استاد), ،دکتر روح اله صابری (دانشیار) دکتر حسین شیرانی(استاد),
ادبیات و علوم انسانیدکتر حمید جعفری (دانشیار) دکتر حمداله راوند (دانشیار), دکتر مختار کمیلی (دانشیار), دکتر علی محمد فضیلت فر ( استاد),
فنی و مهندسیدکتر حسن هاشمی پور(استاد) دکتر علیرضا سعیدی ( استاد), دکتر یاسر شریفی (دانشیار), دکتر حسن حاج عبداللهی (دانشیار),
علوم اداری واقتصاددکتر مصطفی هادوی نژاد (دانشیار) دکتر ناصر شهسواری (دانشیار), دکتر شعبان الهی ( استاد), دکتر عباس شول ( استادیار)
علوم ریاضیدکتر محمدعلی دهقان (استاد) دکتر علی آرمندنژاد (استاد) , دکتر سمیه حاج رضایی (دانشیار), دکتر فاطمه پنجه علی بیک ( استاد),

آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها

حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی(با مرتبه مربی)

0

file name : table4.pdf
file size : 360 KB
دانلود
حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی(با مرتبه استادیاری)

0

file name : table3.pdf
file size : 496 KB
دانلود
حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی پیمانی(با مرتبه استادیاری)

0

file name : table2.pdf
file size : 357 KB
دانلود
حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی پیمانی(با مرتبه مربی)

0

file name : table1.pdf
file size : 358 KB
دانلود
دستور العمل نحوه امتیازدهی به مقالات

0

file name : -العمل-نحوه-امتیاز-دهی-به-مقالات.pdf
file size : 2 MB
دانلود
مستندات معتبر برخی از مواد آیین‌نامه ارتقا

0

file name : -معتبر-برخی-از-مواد-آیین-نامه-ارتقا.pdf
file size : 156 KB
دانلود
توضیحات ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی

0

file name : -ماده-53-آیین-نامه-استخدامی.pdf
file size : 451 KB
دانلود
احتساب امتیاز مبلغان زباندان در ماده ۱ آیین‌نامه

0

file name : -امتیاز-مبلغان-زباندان-در-ماده-1-ایین-نامه.pdf
file size : 70 KB
دانلود
مصوبات جلسات هیأت ممیزه

0

file name : mosavabat1397.4.7.pdf
file size : 219 KB
دانلود
آیین‌نامه‌ها

0

file name : aeennameh97.zip
file size : 168 KB
دانلود

فرم ها

فرم‌ها و مدارک ارتقا مرتبه

0

file name : 30-9-1401-erteghah.zip
file size : 312 KB
دانلود
فرم های تمدید سنوات

0

file name : tamdid.zip
file size : 2 MB
دانلود
فرمها و مدارک ارتقا مامورین به تحصیل

0

file name : form-erteghah.zip
file size : 170 KB
دانلود
فرمهای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی به قطعی

0

file name : tabdid-vazeiyat.zip
file size : 297 KB
دانلود