همکاران پیشین

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

بازنشستگان (هیات علمی)

انتقال یافتگان (هیات علمی)

درگذشتگان (هیات علمی)

بازنشستگان(کارمندان)

انتقال یافتگان (کارمندان)

درگذشتگان (کارمندان)