آیین نامه ها

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

آیین‌نامه ستاد شاهد.

file name : ayeen-shahed1.pdf
file size : 754 KB
دانلود

آیین‌نامه ستاد شاهد

file name : shahed.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین‌نامه استخدام اعضای غیر هیأت علمی

file name : estekhdam-karkonan.pdf
file size : 8 MB
دانلود

آیین‌نامه استخدام اعضای هیأت علمی

file name : estekhdam-Elmi.pdf
file size : 15 MB
دانلود

دستور العمل نحوه امتیازدهی به مقالات

file name : -العمل-نحوه-امتیاز-دهی-به-مقالات.pdf
file size : 2 MB
دانلود

مستندات معتبر برخی از مواد آیین‌نامه ارتقا

file name : -معتبر-برخی-از-مواد-آیین-نامه-ارتقا.pdf
file size : 156 KB
دانلود

توضیحات ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی

file name : -ماده-53-آیین-نامه-استخدامی.pdf
file size : 451 KB
دانلود

احتساب امتیاز مبلغان زباندان در ماده ۱ آیین‌نامه

file name : -امتیاز-مبلغان-زباندان-در-ماده-1-ایین-نامه.pdf
file size : 70 KB
دانلود

مصوبات جلسات هیأت ممیزه

file name : mosavabat1397.4.7.pdf
file size : 219 KB
دانلود

آیین‌نامه‌ها

file name : aeennameh97.zip
file size : 168 KB
دانلود

نمونه یادداشت تفاهم نامه های بین دانشگاهی

file name : namoneh-tafahom-hamkari.pdf
file size : 505 KB
دانلود

آیین نامه نحوه ی برگزاری گردهمایی های بین المللی

file name : ayeen-gerd-int.pdf
file size : 982 KB
دانلود