آیین نامه ها

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی هیأت امنا مورخ ۹۸٫۱۱٫۱۹

file name : ayeen-varzesh.pdf
file size : 469 KB
دانلود

اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مورخ ۹۸٫۱۱٫۱۹

file name : eslah-ayeennameh.pdf
file size : 5 MB
دانلود

حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی(با مرتبه مربی)

file name : table4.pdf
file size : 360 KB
دانلود

حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی(با مرتبه استادیاری)

file name : table3.pdf
file size : 496 KB
دانلود

حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی پیمانی(با مرتبه استادیاری)

file name : table2.pdf
file size : 357 KB
دانلود

حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت و تمدید اعضای هیات علمی پیمانی(با مرتبه مربی)

file name : table1.pdf
file size : 358 KB
دانلود

آیین‌نامه ستاد شاهد.

file name : ayeen-shahed1.pdf
file size : 754 KB
دانلود

آیین‌نامه ستاد شاهد

file name : shahed.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین‌نامه استخدام اعضای غیر هیأت علمی

file name : estekhdam-karkonan.pdf
file size : 8 MB
دانلود

آیین‌نامه استخدام اعضای هیأت علمی

file name : estekhdam-Elmi.pdf
file size : 15 MB
دانلود

دستور العمل نحوه امتیازدهی به مقالات

file name : -العمل-نحوه-امتیاز-دهی-به-مقالات.pdf
file size : 2 MB
دانلود

مستندات معتبر برخی از مواد آیین‌نامه ارتقا

file name : -معتبر-برخی-از-مواد-آیین-نامه-ارتقا.pdf
file size : 156 KB
دانلود