بسیج کارکنان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء دهم)
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء دهم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و مطالب قرآنی ...
مسابقه کتابخوانی صعود چهل ساله (بسیج کارکنان)
مسابقه کتابخوانی صعود چهل ساله (بسیج کارکنان) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در مسابقه
مسابقه کتابخوانی صعود چهل ساله
مسابقه کتابخوانی صعود چهل ساله دوشنبه۲۷بهمن به صورت مجازی -سه برگزیده مسابقه هر نفر۱/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی دانلود فایل مسابقه
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۹)
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزءنهم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در مسابقه
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء نهم)
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء نهم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و مطالب قرآنی ...
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۸)
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزءهشتم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در مسابقه
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هشتم)
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هشتم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و مطالب قرآنی ...
آزمون بصیرت(بسیج کارکنان)
آزمون بصیرت( بسیج کارکنان) مهلت پاسخگویی به سوالات تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ می باشد. شرکت در مسابقه
کارگاه اخلاق فاطمی با رویکرد خانوادگی
کارگاه اخلاق فاطمی با رویکرد خانوادگی  
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۷)
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزءهفتم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در مسابقه
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هفتم)
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هفتم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و مطالب قرآنی ...
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۶)
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء ششم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در ...