اخبار شورای صنفی کارکنان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تصویب علی الحساب و چگونگی سختی کار کارمندان از زبان دبیر شورای صنفی
  به نقل از سرکار خانم الهام دهقان  دبیر شورای صنفی کارمندان دانشگاه با اقدامات انجام گرفته  توسط این شورا ...