خیرین

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

خیرین دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

 یکی از پایه‌های اصلی توسعه دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، وجود خیرینی بوده است که با کمک‌هایشان، توسعه دانشگاه با سرعت بیشتری انجام گرفته است. لیست خیرین و پروژه‌هایی که در آنها مشارکت داشته‌اند به شرح جدول ذیل است: