آئین نامه های مقایسه ای تسهیلات آموزشی

مقدمه:

به منظور تحقق فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای (مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران، و اهتمام ویژه در تربیت و تحصیل فرزندان آنان و در راستای تحقق اهداف قانون جامع ایثارگران، و اهتمام ویژه در تربیت و تحصیل فرزندان آنان و در راستای تحقق اهداف قانون جامع ایثارگران، این آیین نامه با رویکرد توانمند سازی، عزتمندی، هویت مداری و متناسب با نیازهای جامعه هدف و به منظور اصلاح، تکمیل و تجمیع آیین نامه ها و مقررات آموزشی موجود تدوین گریده است و در جلسه مورخ 1394/9/4 ستاد برنامه ریزی طرح  شاهد به تصویب نهای رسیده است.

تعریف:

الف) دانشجویان شاهد و ایثارگر: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل موارد ذیل می باشند.

1)جانبازان 25% و بالاتر و آزادگان

2) همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر)

جانباز با حداقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

ب) ستاد: ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ج) کمیته منتخب: کمیته منتخب ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، این کمیته به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و به تشخیص رییس ستاد تشکیل می گردد و اعضای آن متشکل از افراد ذیل می باشد.

معاون آموزشی دانشگاه یا مدیر آموزش دانشگاه به عنوان رییس کمیته مدیر کل(یا حسب مورد مدیر و یا رییس گروه)

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان دبیر ستاد یک نفر از اعضای هیات علمی استاد مشاور دانشگاه

د) دبیر ستاد: دبیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

یاد آوری:

در دانشگاه ها و یا مراکز آموزش عالی که کمیته منتخب ستاد تشکیل نمی گردد موارد مربوطه در کمیسیون بررسی

موارد خاص دانشگاه بررسی و تصمیم گیری می شود.

آیین‌نامه‌ها:

آئین نامه های مقایسه ای تسهیلات آموزشی

0

file name : ayeennameh-shahed.pdf
file size : 358 KB
دانلود
آیین‌نامه ستاد شاهد.

0

file name : ayeen-shahed1.pdf
file size : 754 KB
دانلود
آیین‌نامه ستاد شاهد

0

file name : shahed.pdf
file size : 2 MB
دانلود