فراخوان اولین جشنواره قرآنی، فرهنگی هنری شهید آوینی