هفتمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار (دانشجویان شاهد و ایثارگر)

دانشجویان شاهد و ایثارگر در هفتمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار شرکت نمایید و از جوایز آن که متعاقبا اعلام می شود بهره مند شوید

دستورالعمل شرکت در جشنواره

تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده

فرم های مربوطه