قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل

تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰برای کلیه دانشجویان الزامی است.

چناچه دانشجویان شاغل به تحصیل در این نیم‌سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ نسبت به تکمیل کارنامه سلامت اقدام ننمایند از ثبت نام مقدماتی آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.

لینک ورود جهت تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان: لینک ورود