مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان)

به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند:
مسابقه شماره ۱۸

الف- آیه ۷۱ سوره توبه ویژگی چه گروهی را بیان می کند ؟

۱) فقراء                                   

۲) مومنین                                   

۳) علماء                               

۴) مجاهدین

ب- کدام آیه در مورد لزوم« تفقه و اجتهاد در دین» می باشد؟

۱) آیه ۱۰۵ توبه     

۲) آیه ۱۰۹ توبه                        

۳) آیه۱۲۲ توبه                                           

۴) آیه۲۴ یونس

ج- آیات ۲۵ – ۴۹ سوره هود؛ مسائل زندگی کدام پیامبر را پیامبر را بیان میکند؟  

۱) حضرت هود (ع)      

۲) حضرت نوح (ع)      

۳) حضرت صالح (ع)            

۴) ب وج 

” هر روز کاری دو برنده ” همکاران جواب مسابقه را به صورت یک عدد سه رقمی از چپ به راست بهمراه نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۳۲۹۰۱۸۶۹ پیامک نمایند.