دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر ورودی‌ جدید لطفاً در اسرع وقت جهت تکمیل فرم مشخصات خود اقدام کنند.

دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل موارد ذیل می‌باشند.
1) جانبازان 25 % و بالاتر
2) آزادگان
3) همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز25% و بالاتر)
4) شخص جانباز با حداقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
5) رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

فرم مشخصات دانشجويان شاهد و ايثارگر

  • Max. file size: 100 MB.
  • Max. file size: 100 MB.
  • Max. file size: 100 MB.
  • Max. file size: 100 MB.